Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do polubownego zakończenia sporu. To szansa na wspólne wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia oraz rozwiązanie konfliktu w sposób trwały i akceptowalny przez każdą ze stron. Uczestnicy mediacji zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą, samodzielnie decydują o warunkach porozumienia i losie spraw, które są dla nich ważne. 

Mediacja zakończona porozumieniem lub ugodą pozwala uniknąć długotrwałego postępowania sądowego lub zakończyć trwający już proces, a tym samym uniknąć stresu i negatywnych emocji.

W  sprawach rodzinnych mediacja ma zastosowanie m.in. w sporach pomiędzy:

 • małżonkami/ partnerami
 • rodzicami a dziećmi
 • rodzeństwem
 • dziadkami a wnukami
 • w sytuacjach kryzysowych
 • w sprawach o rozwód czy separację. 

Przedmiotem mediacji rodzinnej mogą być kwestie dotyczące np:

 • wzajemnych relacji
 • podziałem obowiązków rodzicielskich
 • temat związany z zasadami wspólnego mieszkania
 • opieki nad chorym/ niepełnosprawnym członkiem rodziny
 • wykonywania władzy rodzicielskiej
 • utrzymywania kontaktów z dziećmi
 • alimentów,
 • spraw finansowych, majątkowych czy własnościowych.

Cena: 150 – 45 min, para – 250